Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o.

Rozwiązanie spółki z o.o. oznacza definitywne zakończenie jej istnienia. Wiele osób uważa, że może to nastąpić jedynie poprzez ogłoszenie upadłości spółki. Powodów rozwiązania jest jednak więcej i nie zawsze likwidacja spółki musi oznaczać jej upadłość. Kodeks Spółek Handlowych jako przyczyny rozwiązania spółki wymienia:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki – klasycznym przykładem, w którym to postanowienia umowne decydują o rozwiązaniu spółki jest zawarcie jej na określony czas lub dla osiągnięcia danego celu. Postanowienie takie nie jest bezwzględne, gdyż wspólnicy mogą zdecydować o kontynuowaniu istnienia spółki. Często jako przyczynę rozwiązania spółki określa się w umowach poniesienie przez nią straty lub utrata uprawnień do prowadzenia działalności;
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza – większością 2/3 głosów wspólnicy mogą zadecydować o rozwiązaniu spółki z o.o. i musi ona zostać zamieszczona w protokole notarialnym;
  • ogłoszenie upadłości spółki – ogłoszenie upadłości następuje, gdy spółka jest niewypłacalna, co następuje w momencie, gdy spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości nie zawsze też oznacza likwidację spółki, gdyż postępowanie upadłościowe może zakończyć się np. układem;
  • inne przyczyny przewidziane prawem – inne przyczyny rozwiązania spółki z o.o. to przede wszystkim orzeczenia sądowe o rozwiązaniu spółki.

Zanim jednak spółka zakończy swój byt istnieje potrzeba uporządkowania spraw spółki, co następuje bądź w postępowaniu likwidacyjnym, bądź też upadłościowym.

Często postępowania te są ze sobą mylone, co wynika zapewne z faktu, że w ramach postępowania upadłościowego może być prowadzona likwidacja spółki. Jednakże postępowanie likwidacyjne na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych jest innym postępowaniem niż upadłość obejmująca likwidacje jej majątku. Nie wdając się w szczegóły wyjaśnić należy, iż zasadnicza różnica polega na tym, że postępowanie likwidacyjne prowadzone jest niejako przez samą spółkę – przez likwidatorów wybranych przez zgromadzenie wspólników lub sąd. Zazwyczaj są nimi członkowie zarządu. Natomiast po ogłoszeniu upadłości spółki organy spółki tracą kontrolę nad spółką, która jest obowiązana wskazać i wydać zarządcy masy upadłości (np. syndykowi) cały swój majątek i dokumentację. Postępowanie upadłościowe jest też kosztowne i często nie może być przeprowadzone, gdyż majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie tych kosztów.

Nie wdając się w zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym warto wyjaśnić jak przebiega postępowanie likwidacyjne. Po wyborze likwidatorów, powinni oni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Na likwidatorach ciążą obowiązki polegające na sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji, zakończeniu interesów spółki, ściągnięciu należności, wypełnieniu zobowiązań, spieniężeniu majątku i jego podziale pomiędzy wspólników. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców stanowi ostateczne zakończenie istnienia spółki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Kategorie

O Autorze:

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik i jeden z założycieli kancelarii Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Krakowie. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.