Prawo umów

W zakresie tej specjalizacji oferujemy Państwu:

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
  • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne, zwrot zadatku, potrącenie)
  • opracowywanie projektów zmian w umowach, a także projektów wypowiedzeń, rozwiązań i odstąpień od umów
  • opiniowanie, negocjowanie i sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych