Publikacje

 • Rozwód z winy czy z zaniechaniem orzekania o winie?

  0 komentarzy

  Gdy któryś z małżonków decyduje się wystąpić z pozwem o rozwód musi mieć na względzie, że jedną z podstawowych kwestii rozstrzyganych przez sąd jest ustalenie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Możliwe jest przyjęcie, że winę ponosi jeden z małżonków, oboje lub też, że żaden z małżonków winy nie ponosi. Sąd może […]

 • Ogólna charakterystyka spółki cywilnej i metody jej rozwiązania

  0 komentarzy

  I. Charakterystyka ogólna spółki cywilnej. Spółka cywilna jest konstrukcją specyficzną, gdyż w zasadzie jest to umowa (stosunek obligacyjny). Polega ona na wzajemnym zobowiązaniu się wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony w umowie spółki. Wspólnicy zawierają więc umowę, której podstawowym elementem jest zobowiązanie do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia […]

 • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed niewykonaniem umowy? – Część I

  0 komentarzy

  W dzisiejszych czasach nie sposób prowadzić firmę bez zawierania przeróżnych umów. Przedsiębiorcy kupują, sprzedają, świadczą usługi wszelkiego rodzaju. Szczególnym ryzykiem obarczone są kontrakty zawierane z nowym, nieznanym dotychczas podmiotem gospodarczym. Często też transakcje dokonywane są z wieloletnim, sprawdzonym partnerem handlowym i wydaje się, że niepewność związana z brakiem zapłaty (niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy) jest […]

 • Odszkodowanie a zadośćuczynienie

  0 komentarzy

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie – pojęcia te powszechnie uważa się za tożsame i używa się ich zamiennie. Coraz częściej słyszymy np. w mediach, że ktoś otrzymał zadośćuczynienie, podczas gdy faktycznie doszło do naprawienia szkody poprzez wypłatę odszkodowania. Chociaż dla większości prawników rozróżnienie tych pojęć wydaje się być oczywiste, to jednak w języku potocznym niestety stosuje się […]

 • Opóźnienie a zwłoka

  0 komentarzy

  Opóźnienie i zwłoka – słowa te używane są jako synonimy i powszechnie uważa się, że nie ma różnicy, które z tych określeń użyjemy w umowie. Jest to jednak klasyczny błąd, który nieraz prowadzi do poważnych konsekwencji. O znaczeniu tych pojęć wiele osób dowiaduje się jednak często dopiero po fakcie, a więc w momencie, gdy kontrahent […]

 • Rozwiązanie i likwidacja sp. z o.o.

  0 komentarzy

  Rozwiązanie spółki z o.o. oznacza definitywne zakończenie jej istnienia. Wiele osób uważa, że może to nastąpić jedynie poprzez ogłoszenie upadłości spółki. Powodów rozwiązania jest jednak więcej i nie zawsze likwidacja spółki musi oznaczać jej upadłość. Kodeks Spółek Handlowych jako przyczyny rozwiązania spółki wymienia: przyczyny przewidziane w umowie spółki – klasycznym przykładem, w którym to postanowienia […]

 • Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

  0 komentarzy

  W lipcu tego roku został przekazany do konsultacji projekt nowelizacji KSH i niektórych ustaw zakładający uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli. Jak podaje Ministerstwo, projekt ten zakłada m.in. umożliwienie tworzenia udziałów beznominałowych, czy też zniesienie minimum kapitałowego (obecnie 5.000 zł). Kapitał zakładowy miałby z kolei stać […]

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – wzmocnienie roli obrońcy

  0 komentarzy

  W dniu 30 sierpnia 2013 roku sejm przyjął obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która znacząco wpłynie na sposób prowadzenia procesu. Projekt reformy został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, a głównym celem twórców było usprawnienie i przyspieszenie postępowania. Zgodnie z zamierzeniami ma to nastąpić poprzez ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu (do wyjątkowych przypadków), a w konsekwencji […]

 • Przepisy Kodeksu Napoleona jako podstawa wpisu w księdze wieczystej

  0 komentarzy

  Szerokim echem odbiła się w mediach Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 roku, w której SN stwierdził, że przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. To precedensowe rozstrzygnięcie oznacza, że w sytuacjach, w których dana nieruchomość ma nieuregulowany […]

 • Współwłaściciel może domagać się wynagrodzenia

  0 komentarzy

  W dniu 19 marca 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (w składzie 7 sędziów) w sprawie o sygn. akt III CZP 88/12 odpowiadającą na pytanie „czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób niezgodny z określonym w art. 206 k.c. pozostałym współwłaścicielom przysługują przeciwko niemu roszczenia […]